علی سلطانی شریف آبادی

علی سلطانی شریف آبادی

علی سلطانی شریف آبادی متولد سال 1372، مهندس برق و مولف است.

کتاب های علی سلطانی شریف آبادی