آتوسا کثیری

آتوسا کثیری

 آتوسا کثیری متولد سال 1349، دارای مدرک دکترای پژوهش هنر، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و مولف می باشد.

کتاب های آتوسا کثیری