حمید کریمخانی زندی

حمید کریمخانی زندی

حمید کریمخانی زندی متولد سال 1358، دارای مدرک دکتری حرفه ای کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های حمید کریمخانی زندی

آموزش پروژه محور پایتون