مظفر کماندار

مظفر کماندار

مظفر کماندار متولد سال 1356، دارای مدرک دکترای تخصصی مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت ساخت، مولف می باشد.

کتاب های مظفر کماندار

مهندسی و مدیریت ساخت


مهندسی و مدیریت ساخت


مهندسی و مدیریت ساخت


مهندسی و مدیریت ساخت


مهندسی و مدیریت ساخت


مهندسی مدیریت ساخت


مهندسی مدیریت ساخت