امیر مهدی هدایت فر

امیر مهدی هدایت فر

مهندس امیر مهدی هدایت فر متولد سال 1334، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب و مولف می باشد.

کتاب های امیر مهدی هدایت فر

مهندسی نرم افزار


مبانی مهندسی نرم افزار


پایگاه داده ها