موسی رشیدی خزایی

موسی رشیدی خزایی

موسی رشیدی خزایی متولد سال 1367، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی، مولف ایرانی می باشد.

کتاب های موسی رشیدی خزایی