ادیب نوروزی

ادیب نوروزی

ادیب نوروزی نویسنده ایرانی متولد ۱۳۶۹‏ است.

کتاب های ادیب نوروزی

معادله قدرت در کردستان