رامتین طلاچیان

رامتین طلاچیان

رامتین طلاچیان متولد سال 1373، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مولف می باشد.

کتاب های رامتین طلاچیان

قراردادهای پیمانکاری