محمدرضا طباطبائی

محمدرضا طباطبائی

محمدرضا طباطبایی نویسنده کتاب وام واژه های عربی در فارسی متولد سال1332است. وی دکترای مدیریت مالی را در سال های جوانی اخذ کرده است و سوابق گسترده ای در مالی کارگزاری ،طراحی سیستم.تالیفات وند نامه(پیشوند و پسوند های انگلیسی فارسی) دارد . از دیگر اثار طباطبایی میتوان به کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته اشاره کرد.

کتاب های محمدرضا طباطبائی

وام واژه های عربی در فارسی