دارن بریدجر

دارن بریدجر

دارن بریجر یک عصب شناس و نویسنده است که علایقش شامل تصویربرداری از مغز و عملکرد انسانی است.

کتاب های دارن بریدجر

نورو دیزاین