لیدا رحیمی

لیدا رحیمی

لیدا رحیمی، مدیریت بانوان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هنر کهن و عضو کمیته تحقیق، پژوهش و آموزش هنرماساژایرانیان نویسنده ایرانی متولد سال 1354 می باشد.

کتاب های لیدا رحیمی