علیرضا حاتمی

علیرضا حاتمی

دکتر علیرضا حاتمی متولد سال 1351، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان و مولف می باشد.

کتاب های علیرضا حاتمی

آموزش جامع آردوینو