روزبه تویسرکانی

روزبه تویسرکانی

دکتر روزبه تویسرکانی (متولد ۱۳۴۴‏‏‏‏‏‏)کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و دکترای ریاضی از دانشگاه شریف دارد. ایشان به مدت  دو سال مدرس دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف در دروس ریاضی و الگوریتم  بوده اند. پس از آن به عنوان محقق در بخش ریاضی پژوهشگاه دانش های بنیادی اشتغال داشته اند. هوش و وسعت معلومات عمیق ایشان در زمینه‌های مختلف از فرهنگ و فلسفه و روانشناسی و هنر و ادبیات و ادیان گرفته تا ریاضیات و فیزیک قابل تامل است و جلسات سخنرانی ایشان در مورد روانکاوی و فرهنگ مخصوصاً برای مخاطبین که عمدتاً دانشجویان ریاضی و مهندسی هستند و به تفکّر منطقی عادت کرده‌ و حوصله و تحمّلشان  از مباحث روانشناسی خیلی وقت‌ها سر می‌رودبسیار جذاب است .

کتاب های روزبه تویسرکانی

علم در برابر دین