کریم کاکه

کریم کاکه

کریم کاکه نویسنده کرد متولد 1964 است.

کتاب های کریم کاکه

شنگال، وای بر من!