مسعود دوستی

مسعود دوستی

مسعود دوستی متولد سال 1341، دانشیار دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد واح علوم تحقیقات، دارای مدرک دکترای تخصصی برق - الکترونیک می باشد.

کتاب های مسعود دوستی

واژه نامه مهندسی برق