جولیان ریچاردز

جولیان ریچاردز

جولیان داریل ریچاردز FSA باستان شناس و دانشگاهی بریتانیایی است. او در دانشگاه یورک و سرویس داده های باستان شناسی کار می کند و سردبیر باستان شناسی اینترنتی است. 

کتاب های جولیان ریچاردز

آشنایی به وایکینگ ها