عبدالرضا بهادری فرد

عبدالرضا بهادری فرد

دکتر عبدالرضا بهادری فرد متولد سال 1346،‌ معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی و مولف می باشد.

کتاب های عبدالرضا بهادری فرد

مدیریت دانش