محمد فتحیان

محمد فتحیان

محمد ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌ متولد ۱۳۴۶، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و مولف می باشد.

کتاب های محمد فتحیان

پیش به سوی جامعه اطلاعاتی