ناصر امینیان

ناصر امینیان

دکتر ناصر امینیان متولد سال 1353، استادیار دانشکده گردشگری و عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگری ایران و عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد شهری ایران و مولف می باشد.

کتاب های ناصر امینیان