اعظم تبرایی

اعظم تبرایی

اعظم تبرایی متولد 12 خرداد 1349 است .او دارای  مدرک درجه ۲ هنری معادل کارشناسی ارشد داستان نویسی از وزارت ارشاد و کارشناسی مدیریت است .

سوابق کاری:

●مدیر داخلی مجالت رشد دانش آموزش، نوآموز، کودک

●مسوول صفحه ادبیات روزنامه کودک

●معاون تولید انتشارات

●مدیر هنری انتشارات عضو اهل قلم عضو شورای کتاب کودک عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

 افتخارات کسب شده:
منتخب کتاب سال ) بچه ها سالم، پوپک(
●کاندید کتاب سال کانون پرورش فکری
●کاندید کتاب فصل
●چاپ ۲۸ عنوان از مجموعه کتابها در انتشارات دارالهادی لبنان چاپ ۲۰ عنوان از مجموعه کتابها در انتشارات نار ترکیه معرفی مجموعه کتاب های در کتابنامه رشد به عنوان کتابهای برتر معرفی مجموعه کتاب ها در کتابهای درسی به عنوان کتابهای برتر

کتاب های اعظم تبرایی

آفرین پسر گلم 1


آفرین دختر گلم 14