اوالد آیلینکو

اوالد آیلینکو

اوالد واسیلیویچ ایلینکوف (متولد: 18 فوریه 1924، اسمولنسک، روسیه)نویسنده مارکسیست و فیلسوف شوروی بود.

کتاب های اوالد آیلینکو

ماتریالیسم هوشمند