آرپاد ساکولچای

آرپاد ساکولچای

آرپاد ساکولچای، استاد جامعه شناسی در دانشگاه کالج کورک است. کتاب‌های اخیر او عبارتند از کمدی و حوزه عمومی (2013)، حد و مرز دائمی و مدرنیته (2017)، و قدم زدن در خلأ: جامعه‌شناسی تاریخی و انسان‌شناسی سیاسی راه رفتن (با اگنس هوروات، 2018).

کتاب های آرپاد ساکولچای

جامعه شناسی تاریخی بازتابی