فرناز فروغی

فرناز فروغی

فرناز فروغی نویسنده و کارشناس روانشناسی بالینی و فردی متولد ۱۳۶۲‬ است.

کتاب های فرناز فروغی

جای من را پیدا کن! مقدماتی 2


جای من را پیدا کن! مقدماتی 1


جای من را پیدا کن! جلد 3


جای من را پیدا کن! جلد 1


جای من را پیدا کن! جلد 2


آموزش شکل ها


مخالف ها


اعداد نقطه به نقطه


آموزش اعداد


رنگ آمیزی و اعداد


تفاوت ها را پیدا کن