حمید نجفی

حمید نجفی

مهندس حمید نجفی متولد سال 1363، مولف و مدرس ایرانی می باشد.

کتاب های حمید نجفی