مهدی نفر

مهدی نفر

دکتر مهدی نفر متولد 1330 عضو سابق هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان است.

کتاب های مهدی نفر