حسین شاهسوارانی

حسین شاهسوارانی

حسین شاهسوارانی استادیار بیوتکنولوژی میکروبی گروه زیست شناسی سلولی - مولکولی، دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی و مولف می باشد.

کتاب های حسین شاهسوارانی

سلول های بنیادی