ماندانا خاتمی

ماندانا خاتمی

ماندانا خاتمی (متولد 1354 ) نویسنده و پرستار است.نویسنده در رادیو باران  در برنامه رادیو پیام و برنامه گیلان ما میباشد.
چاپ داستان کوتاه در هفته نامه های کادح , آوای شمال .
کسب مقام سوم، در پنجمین دوره جشنواره داستان(جایزه ادبی هزار و یک شب).
جایزه ادبی هزار و یک شب...

کتاب های ماندانا خاتمی

سرگشتگی های خانم میم