محمد حکیمی

محمد حکیمی

محمد حکیمی متولد سال 1344 دارای مدرک دکتری شیمی معدنی از دانشگاه فردوسی مشهد، استاد شیمی دانشگاه پیام نور و مولف و مترجم می باشد.

کتاب های محمد حکیمی

شیمی معدنی پیشرفته