احمد قاسمی

احمد قاسمی

سید احمد قاسمی متولد سال 1347، عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری و نویسنده بیش از 30 جلد کتاب می باشد.

کتاب های احمد قاسمی