داگ لنیک

داگ لنیک

داگ لنیک مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران Think2Perform است. او به دلیل رویکردهای نوآورانه خود برای توسعه عملکرد بالا در افراد و سازمان ها افسانه ای است و در توسعه کاربردهای عملی هنر و علم رفتار انسانی، مالی و غیره متخصص است.

کتاب های داگ لنیک