سلیم جی. اکل

سلیم جی. اکل

سلیم جی آکل (PhD، دانشگاه مک گیل، 1978) استاد دانشگاه کوئینز در دانشکده محاسبات کوئینز است، جایی که او گروه محاسبات موازی و غیر متعارف را رهبری می‌کند.[1] علایق تحقیقاتی او عمدتاً در زمینه طراحی و تجزیه و تحلیل الگوریتم، به ویژه برای مشکلات در محاسبات موازی و محاسبات غیر متعارف است.آکل در حال حاضر مدیر دانشکده محاسبات در دانشگاه کوئینز است. او سردبیر نامه‌های پردازش موازی است که توسط انتشارات علمی جهانی در سال 1991 منتشر شد [2] و سردبیر چندین مجله بزرگ محاسباتی از جمله: مجله بین المللی محاسبات غیر متعارف (انتشارات شهر قدیمی؛ 2011) هندسه محاسباتی (Elsevier؛ 1993) مجله بین المللی سیستم های موازی، اضطراری و توزیع شده (تیلور و فرانسیس؛ 2004)آکل عضو هیئت تحریریه بین المللی مجله بین المللی محاسبات و شبکه با کارایی بالا (ناشران Inderscience؛ 2003)،  و سردبیر قبلی مجله رمز شناسی (اسپرینگر-ورلاگ؛ 1988-1991)، نامه های پردازش اطلاعات (North-) است. هلند؛ 1989-1999)، و الگوریتم ها و کاربردهای موازی (تیلور و فرانسیس؛ 1991-2004).

کتاب های سلیم جی. اکل