محمد بهتاج لجبینی

محمد بهتاج لجبینی

محمد بهتاج‌لجبینی دارای مدرک کارشناسی فیزیک متولد ۱۳۵۷  می باشد.

کتاب های محمد بهتاج لجبینی

الکترودینامیک کلاسیک


تشریح مسائل مکانیک کوانتومی


مقدمه ای بر الکترودینامیک