عادل سپهری

عادل سپهری

عادل سپهری متولد ۱۳۵۹ می باشد.

کتاب های عادل سپهری

تشریح مسائل مکانیک کوانتومی