بهنام برزگر

بهنام برزگر

بهنام برزگر ، متولد 1362 ، استادیار وعضو هیئت علمی  گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر است.

کتاب های بهنام برزگر

رایانش ابری