داریوش فرید

داریوش فرید

داریوش فرید (۱۳۴۶) دانشیار دانشگاه یزد و عضو هیات تحریریه دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی  دانشگاه یزد می باشد.

کتاب های داریوش فرید