بابک تیمورپور

بابک تیمورپور

دکتر بابک تیمورپور ، متولد 1350 و استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس است.

کتاب های بابک تیمورپور