استفان سورگر

استفان سورگر

استفان سورگر نویسنده ، برنده جایزه کتاب های درسی تجارت و بازاریابی، عضو هیئت علمی چند دانشگاه بزرگ، سخنران محبوب در موضوعات بازاریابی، و مشاور در موضوعات تجزیه و تحلیل و قیمت گذاری است.

کتاب های استفان سورگر

تجزیه و تحلیل بازاریابی