آنجل مارکز

آنجل مارکز

آنجل مارکز یک مهندس نرم افزار با مدرک کارشناسی ارشد در علوم محاسبات است. او بیش از یک دهه است که با GIS و ابزارهای منبع باز در هر دو بخش دولتی و خصوصی در کشور خود مکزیک کار می کند.

کتاب های آنجل مارکز

آموزش کاربردی PostGIS