کاظم ابراهیمی‏

کاظم ابراهیمی‏

سید کاظم ابراهیمی‏ متولد سال 1348، دانشیار گروه آموزشی حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان می باشد.

کتاب های کاظم ابراهیمی‏

حسابداری برای مدیران