عبدالحمید عزیزی

عبدالحمید عزیزی

دکتر عبدالحميد عزيزي متولد سال 1360، استاديار دانشکده فني و مهندسي دانشگاه ایلام، مخترع و مولف می باشد.

کتاب های عبدالحمید عزیزی

نانو پرداخت کاری