محمدرضا پورنکی

محمدرضا پورنکی

محمد رضا پورنکی متولد سال 1349 دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

کتاب های محمدرضا پورنکی