محمود شهابی خراسانی

محمود شهابی خراسانی

محمود شهابی (۱۲۸۲-۱۳۶۵ش) فقیه، استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی فرهنگ. او در سال ۱۲۸۲ش در تربت حیدریه متولد شد. در موطن خود، مشهد، اصفهان و قم به تحصیل فقه، اصول و فلسفه پرداخت. شهابی، از سال ۱۳۱۰ در تهران در مدرسه‌ معقول و منقول، در مدرسه سپهسالار، به تدریس معقول مشغول شد. او در سال ۱۳۲۰ به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و در سال ۱۳۴۲ رئیس گروه فقه و حقوق شد.
شهابی، در شورای عالی فرهنگ عضویت داشت و مدتی نیز حاکم تجدیدنظر در محاکم شرع بود. همچنین وی استاد راهنمای رساله دکتری شهید بهشتی و شهید باهنر بوده است.

کتاب های محمود شهابی خراسانی

اصول فقه


النظرة الدقیقة فی قاعدة بسیط