مصطفی حامد

مصطفی حامد

حامد متولد مصر، از منتقدین و مشاورین رهبران القاعده است. او کارشناس و روزنامه نگار مسائل سیاسی است که در سال 1979 وارد افغانستان شد و با گروه های جهادی افغانستان همکاری کرد. مصطفی با بسیاری از سران معروف جهاد در افغانستان ارتباط داشت و بعد از فتح گردیز و کابل به همکاری خود با سازمان های جهادی ادامه داد. او خاطراتش را به رشته ی تحریر در آورده که منابع خوبی برای تاریخ مبارزات در افغانستان به شمار می روند.

کتاب های مصطفی حامد

غوغایی بر بام جهان