سید تقی اخوان نیاکی

سید تقی اخوان نیاکی

سید تقی اخوان نیاکی (متولد ۱۳۳۵) پژوهشگر ایرانی و استاد ممتاز دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف است. او در سال ۱۳۹۳ به‌عنوان استاد ممتاز انتخاب شد. نیاکی لیسانس خود را در سال ۱۳۵۸ از دانشگاه صنعتی شریف گرفت و سپس به آمریکا رفت و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را در سال ۱۹۸۸ و دکتری مهندسی صنای را در سال ۱۹۹۲ از دانشگاه ویرجینیای غربی گرفت.

کتاب های سید تقی اخوان نیاکی