عبدالرضا جغتایی

عبدالرضا جغتایی

عبدالرضا جغتایی متولد سال 1337، استاد گروه مهندسی عمران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

کتاب های عبدالرضا جغتایی

آدن و آدم