علیرضا جمالی

علیرضا جمالی

دکتر علیرضا جمالی استاد گروه آموزشی ریاضی (بازنشسته) ،دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی می باشد.

کتاب های علیرضا جمالی