محمد نخعی.

محمد نخعی.

دکتر محمد نخعی(۱۳۳۹‏‏‏) استاد گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی ، دانشکده علوم زمین ئانشگاه خوارزمی می باشد.

کتاب های محمد نخعی.