ایران عالم زاده

ایران عالم زاده

ایران عالم زاده متولد سال 1328، استاد مهندسی علوم تغذیه دانشکده مهندسی شیمی و نفت مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

کتاب های ایران عالم زاده

بیوشیمی غذایی