محمود البرزی

محمود البرزی

کتاب های محمود البرزی

الگوریتم ژنتیک


آشنایی با شبکه های عصبی