محمدحسین کریم

محمدحسین کریم

محمدحسین کریم؛ استاد گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع،دانشکده اقتصاد و عضو هیدت علمی دانشگاه خوارزمی می باشد.

کتاب های محمدحسین کریم

اقتصاد کشاورزی کاربردی